Forbehold

Norskpensjon.no gir deg en uforpliktende oversikt over dine pensjonsordninger hos pensjonsleverandørene som deltar med informasjon til portalen. For å logge deg på må du identifisere deg med enten MinID, BankID, BankID på mobil, Buypass Smartkort eller Commfides.

  • Pensjonen som vises i portalen er basert på leverandørenes opplysninger
  • For å kunne logge inn må du ha norsk fødselsnummer
  • Avtaler som er under utbetaling vises ikke
  • Pensjoner betalt over drift vises ikke
  • Enkelte pensjonsleverandører er ikke tilsluttet pensjonsportalen, og avtalene hos dem vises derfor ikke. Oversikt over hvilke pensjonsleverandører som er tilsluttet finner du under menypunktet Om oss.

Beregning

Årlig pensjon som er beregnet for innskuddsbaserte pensjonsprodukter er beregnet ut fra avkastning og er inflasjonsjustert ut fra følgende forutsetninger:

Årlig avkastning hvis produktet ikke har avkastningsgaranti:  4,7 % 
Årlig avkastning på uttakstidspunktet hvis produktet ikke har avkastningsgaranti: 3,8 %
(avkastningen trappes ned fra 4,7 % siste 10 år før ordinær pensjonsalder i avtalen)
Årlig avkastning hvis produktet har avkastningsgaranti: 3,6 %
(trappes ikke ned før pensjonsalder)
Årlig økning i innskudd: 2,0 %
Årlig inflasjon: 2,0 %
Omkostninger i prosent av saldo som i beregningen årlig blir trukket fra avkastningen (gjelder ikke innskuddspensjon): 1,0 %

Forutsetningene som er lagt til grunn for produkter uten avkastninggaranti er en portefølje bestående av 50 prosent aksjer og 50 prosent obligasjoner. Aksjeandelen trappes ned til 20 prosent over de 10 siste årene før pensjonsuttak.

Det er beregningsgrunnlaget fra pensjonsleverandøren som avgjør hvilke av forutsetningene ovenfor som skal brukes. Dersom faktisk avkastning skulle bli høyere/lavere enn prognosen, vil din faktiske pensjon også bli tilsvarende høyere/lavere i forhold til våre beregninger.

Pensjonsprodukter som er ytelsesbasert/garanterte produkter beregnes av pensjonsleverandøren selv.

Dersom du er ufør og mottar uførepensjon fra en tjenestepensjonsavtale eller fripolise, kan summen av uføregrad og uttaksgrad for alderspensjon maksimalt utgjøre 100%. Prognosen tar ikke hensyn til eventuell uføregrad. Dersom du er helt eller delvis arbeidsufør må du selv ta hensyn til dette i simuleringen av uttaksgrad og tidspunkt for uttak.

Ikke forpliktende tall

Norsk Pensjon har ikke noe ansvar for tallene som oppgis i portalen. En prognose er kun et estimat på forventet pensjon og vil ikke kunne danne grunnlag for krav mot pensjonsleverandørene. Beregningene i denne prognosen vil kunne avvike fra beregninger i pensjonsleverandørenes egne prognoser, dette fordi det benyttes forskjellige forutsetninger. Dersom du ønsker en nærmere oversikt over oppspart pensjonsbeløp, fremtidige utbetalinger eller grunnlag for beregningen, må du ta direkte kontakt med den enkelte pensjonsleverandøren og/eller NAV. Har du nylig etablert, endret eller avsluttet en pensjonsavtale kan det ta noe tid før dataene synliggjøres i portalen.

Folketrygd

Ønsker du å få beregnet den fremtidige alderspensjonen din fra folketrygden kan Norsk Pensjon sende fødselsnummeret ditt og fremtidig lønn som du har oppgitt, til NAV. På bakgrunn av de data NAV har om deg vil NAV beregne den fremtidige alderpensjonen din og returnerer beløpet. For å være sikker på at prognosen er korrekt anbefaler vi at du sjekker i NAVs nettportal hvilket beløp du kan forvente å få fra folketrygden. Forutsatt at NAV har mottatt informasjon fra de offentlige tjenestepensjonsordningene vil NAV også kunne oppgi om du er registrert med medlemskap i en eller flere offentlige tjenestepensjonsordninger. Du kan da sjekke i NAVs registre og få prognose for hvor stor denne pensjonen vil bli ved pensjonering og beløpet kan du deretter føre inn i rubrikken for offentlig tjenestepensjon og dermed få et mer komplett bilde.

Størrelsen på den framtidige alderspensjonen fra folketrygden vil være avhengig av de data NAV har om deg og den fremtidige lønnen du registrerer. Den framtidige lønnen vil brukes i beregningen som årlige lønn fra nå og fram til pensjonering. Beregningen tar ikke hensyn til eventuelle år du har bodd eller arbeidet i utlandet. Dersom du har bodd eller arbeidet mange år i utlandet kan pensjonen bli lavere enn beregnet beløp.

Pensjonen fra folketrygden blir noe lavere dersom du er gift, registrert partner eller har samboer. Om NAV ikke har registrert din sivilstand vil pensjonen bli beregnet som om du var gift. Beregningen tar ikke hensyn til eventuelle rettigheter du kan ha etter avdød ektefelle.

Dersom du allerede mottar pensjon fra NAV vil ikke alderspensjonen kunne beregnes i denne løsningen, eller beløpet kan bli feil.

Utvekslingen skjer over en sikker og kryptert linje og krever samtykke fra deg. Ingen av dataene lagres.

Du finner mer informasjon om pensjon fra folketrygden på nav.no. Her kan du lese mer om de enkelte pensjonsytelser fra folketrygden, få forklaring på begrepsbruk og foreta en mer nøyaktig beregning av din fremtidige alderspensjon på nettjenesten Din pensjon. Din pensjon tilbyr også simulering av offentlige tjenestepensjon.