Avtalefestet pensjon, AFP

AFP står for avtalefestet pensjon og er en pensjonsordning som er nedfelt i en tariffavtale mellom arbeidsgiver og arbeidstaker. Retten til AFP forutsetter derfor at du jobber i en bedrift som har en tariffavtale der AFP inngår.

Det er forskjellige regler for AFP i henholdsvis offentlig og privat sektor.

AFP i offentlig sektor

AFP er en førtidspensjonsordning for personer som har fylt 62 år. For å kunne ta ut offentlig AFP må du være ansatt hos en arbeidsgiver med en offentlig tjenestepensjonsordning. Er du født før 1963, kan du ta ut offentlig AFP når du er mellom 62 og 67 år, men ikke samtidig med alderspensjon fra folketrygden. Er du født i 1963 eller senere kan du ta ut en livsvarig AFP fra 62 år dersom du oppfyller vilkårene for uttak. Reglene for livsvarig AFP er enda ikke endelig vedtatt.

For mer informasjon om AFP i offentlig sektor se informasjon på pensjonsleverandørenes egne nettsider. Under er satt inn lenke til et utvalg av pensjonsleverandørene.

AFP i offentlig sektor i kombinasjon med andre ytelser

Du kan ikke få AFP i offentlig sektor i kombinasjon med alderspensjon, uføretrygd, gjenlevendepensjon eller arbeidsavklaringspenger fra folketrygden. Du kan ha rett til AFP hvis du sier ifra deg disse ytelsene.

Du kan ikke motta AFP fra offentlig sektor hvis du mottar eller har mottatt AFP fra privat sektor.

Du har ikke rett til sykepenger om du mottar full offentlig AFP. Mottar du gradert offentlig AFP, har du rett til sykepenger etter de vanlige reglene for sykepenger. Sykepengegrunnlaget vil da fastsettes med utgangspunkt i den arbeidsinntekten du har. Gradert offentlig AFP utbetales i tillegg.

AFP i privat sektor

Etter pensjonsreformen skiller AFP-ordningen i privat sektor seg fra AFP-ordningene i offentlig sektor. Fra 1. januar 2011 er AFP–ordningen i privat sektor endret fra å være en tidsbegrenset pensjonsordning mellom 62 og 67 år, til å bli et livsvarig tillegg til fleksibel alderspensjon. Ny AFP i privat sektor gir deg muligheten til å kombinere arbeid og AFP uten at pensjonsytelsene dine reduseres.

Pensjonens størrelse
Størrelsen på din AFP avhenger av lønnen (pensjonsgivende inntekt) du har hatt mellom 13 og 61 år. Det finnes en rekke detaljerte regler for hvordan AFP beregnes. Dette kan du lese mer om i AFP–tilskottsloven i kapitlene 2 og 3.

I likhet med alderspensjon i folketrygden blir din månedlige AFP–utbetaling større dersom du venter med å ta ut AFP. Denne effekten opphører for AFP ved fylte 70 år.

Lurer du på hvor mye du vil få utbetalt i alderspensjon og AFP? Logg inn på NAVs pensjonskalkulator Din pensjon for å se hvor stor din pensjon blir.

Fleksibelt uttak
AFP må tas ut 100 prosent.

Pensjon og inntekt
Pensjonen blir ikke prøvd mot inntekt. Du kan derfor ha ubegrenset med inntekt ved siden av pensjonen. Har du gammel AFP kan du kun tjene inntil 15 000 kr før pensjonen avkortes.

Hvordan søker jeg om pensjon
Du kan søke om AFP elektronisk hos NAV (på Din pensjon), eller via www.afp.no. Her søker du om både alderspensjon og AFP i ett.

Du kan også henvende deg til ditt lokale NAV kontor for å hente papirskjema, eller laste det ned på www.afp.no. Ditt lokale NAV-kontor kan også hjelpe deg med å fylle ut det elektroniske skjemaet.

Husk at du må søke om alderspensjon i Folketrygden samtidig som du søker om AFP. Dersom du ikke har søkt alderspensjon i folketrygden når Fellesordningen mottar din AFP søknad, kan ikke søknaden din behandles.

Vilkår for rett til AFP
For å kunne ta ut AFP må du oppfylle flere vilkår. Blant annet må du ha ansiennitet i en bedrift som er tilsluttet en AFP-ordning, du må ha høy nok stillingsprosent og lønn. For å få en oversikt over hvilke vilkår som gjelder kan du se www.afp.no.

Sjekk din pensjon

Hos Norsk Pensjon kan du få en samlet oversikt over dine pensjonsrettigheter både i folketrygden, fra tjenestepensjons­ordninger og individuelle avtaler.

Var dette nyttig?

Takk for din tilbakemelding!

Vi leser alle henvendelser, men kan dessverre ikke svare deg.